750g - 1kg Ham Shanks

£2.50
750g - 1kg Ham Shanks